Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik
8. marec 2024

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024

Brezplačno svetovanje glede razpisa in priprave vloge lahko zainteresirani pridobijo na Slovenskih poslovnih točkah Svetovanje (SPOT Svetovalne TOČKE), ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki SPOT Svetovanja so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, Authentic Luxury, Hostelling International Quality & Sustainability, B Corp in Good Travel Seal.

Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

Upravičenci

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102, 56.105, 79.110, 79.120, 93.292, 49.392 ali 82.300, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat, turistično agencijo, atrakcijo, gorski ali kongresni center.

Skupna višina sredstev

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 300.000,00 evrov.

Upravičeni stroški

Upravičeni so stroški pridobitve okoljskega/trajnostnega certifikata, vendar le tisti, ki so neposredno povezani s postopkom certificiranja.

Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev pri izvedbi aktivnosti v postopku certificiranja znaka. Članarine in takse so prav tako upravičen strošek, tudi stroški označevalnih tabel. Stroški pridobitve znaka Slovenia Green za ponudnike in vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma niso upravičen strošek.

Stroški priprave vloge na ta javni razpis niso upravičeni.

 Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2023.

 Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.


Kontakt

Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo na elektronskem naslovu: (s pripisom: JR okoljski/trajnostni znaki)