Skoči na vsebino
Gumb išči
Zapri iskalnik

Poletni tabor MC za mlade

Mladinski center Nova Gorica bo v okviru projekta z delovnim nazivom »Poletni tabor MC za mlade« zagotovil inovativno priložnost za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa ranljive skupine mladih iz področja LAS, katerih vedenje je že odklonilno ali tvegano.

logotip projekta

Trajanje projekta:

1. januar 2021 - 30. januar 2023

Več o projektu:

Poletni tabor MC za mlade

Več o programu:

EKSRP

Mladinski center Nova Gorica bo v okviru projekta z delovnim nazivom »Poletni tabor MC za mlade« zagotovil inovativno priložnost za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa ranljive skupine mladih iz področja LAS, katerih vedenje je že odklonilno ali tvegano. Z izvedbo 7-10 dnevnega preventivnega poletnega tabora v počitniški hiši Čepovanka, ki jo upravlja center, bomo vključili do 25 mladih udeležencev iz območja LAS na leto.

Operacija zajema pripravo, izvedbo in evalvacijo projekta preventivnega tabora za mlade ter razširjanje rezultatov na vse občine na območju LAS z namenom omogočanja trajnosti operacije tudi po zaključku financiranja. V trajanju projekta bo vključenih skupaj 50 mladih, ki obiskujejo zaključne razrede OŠ in prva dva letnika SŠ. Oblikovanje strokovnega program bo potekalo po mentorstvom Študijsko-raziskovalnega centra za mlade z namenom oblikovanja programa, ki krepi znanje, veščine in kompetence mladih pri katerih se že kažejo stiske in tvegana vedenja. Izvajalci aktivnosti bodo vodilni partner in partnerji operacije v skladu z dejavnostmi, ki jih opravljajo v osnovi ter zunanji strokovni sodelavci študijsko-raziskovalnega centra. 

Projekt sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada omogoča sodelovanje vodilnega partnerja s tremi partnerji z dejavnostjo na podeželju, s katerimi se javni, zasebni in ekonomski sektor povezuje v novo medsektorsko, na našem področju predvsem inovativno obliko storitve na področju zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa mladih ter lokalnega razvoja, s katerim se uresničuje tudi cilj spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje na ravni zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa mladih na območju LAS.

Cilj projekta: Priprava, izvedba in evalvacija projekta preventivnega tabora za mlade z vključitvijo 50 mladih v sodelovanju vodilnega partnerja s tremi partnerji z dejavnostjo na podeželju. Tako se javni, zasebni in ekonomski sektor povezuje v novo medsektorsko, na našem področju predvsem inovativno obliko storitve na področju zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa mladih ter lokalnega razvoja, s katerim se uresničuje tudi cilj spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje na ravni zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa mladih na območju LAS.

Glavne aktivnosti operacije:

 • Mladinski center: priprava, izvedba in evalviranje pilotnega preventivnega tabora 2021
 • ŠRCM: strokovno sooblikovanje programa aktivnosti pilotnega preventivnega tabora 2020, sodelovanje pri izvedbi in evalviranje programa,
 • Kmetija Tomaž Šavle: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021,
 • Špela Šinkovec s.p.: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021,
 • Rod soških mejašev: priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj programa pilotnega preventivnega tabora 2021,
 • ŠRCM: priprava raziskave oz. evalvacije končnih  rezultatov preventivnega tabora 2021 ter potrebnih prilagoditev,
 • MC: prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje  preventivnega tabora 2022,
 • ŠRCM: prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022,
 • Kmetija Tomaž Šavle: prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022,
 • Špela Šinkovec s.p.: prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022,
 • Rod soških mejašecv: prilagoditev v skladu z rezultati in evalvacijo 2021 ter priprava, izvedba in evalviranje aktivnosti znotraj preventivnega tabora 2022,
 • ŠRCM: priprava končne raziskave oz. evalvacije rezultatov in učinka preventivnega tabora 2021-2022,
 • MC: razširjanje rezultatov za vse občine v okviru las in zagotavljanje trajnosti.

Projekt preventivnega tabora neposredno in/ali posredno prispeva k uresničevanju vseh 4-ih splošnih ciljev  in vseh posebnih ciljev opredeljenih v poglavju 9 SRL, in sicer:

 • z uvajanjem nove storitve izboljšuje kakovost življenja na območju LAS, spodbuja potencial za razvoj novih storitev preko povezovanja v inovativna povezovanja za dvig kvalitete življenja prebivalcev, zagotavlja pogoje za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov s krepitvijo partnerjev, ki delujejo na tej ravni ter s primerom dobre prakse nudijo inovativen pristop kot razvojni potencial za sodelovanja v prihodnosti,
 • s spodbujanjem povezovanja, inovativnosti in kreativnosti prispevajo k krepitvi delovanja ponudnikov storitev znotraj LAS in višanju njihove konkurenčnosti, posredno razvija podjetnost na podeželju in povezovanje deležnikov na podeželju in urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva,
 • pospešuje socialno vključenost prebivalcev na obočju LAS, predvsem ranljive skupine mladih, s čimer izboljšuje socialne storitve in socialno vključenost ter spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in zagotavlja kakovostno preživljanje prostega časa mladih,
 • spodbuja trajnostno upravljanje z okoljem in izkoriščanje razvojno-turističnih potencialov LAS ob upoštevanju ohranjanja kulturne dediščine, narave in njenih danosti, saj z aktivnostmi programa spodbuja ohranjanje naravne danosti, vrednot ter trajnostno naravnan razvoj območja, ob čemer obenem posebno pozornost posveča pomenu povezave človeka in narave ter posledično varstva okolja in trajnostno rabo naravnih virov.