print

O projektu
Mobilnost je v svetovnem merilu eden največjih virov emisij CO2 (25% celote) in porabe energije (20% celote). Javne uprave so pogosto podhranjene z znanjem in kompetencami za vključevanje elementov energetske učinkovitosti pri načrtovanju mobilnosti. V posvetovalni fazi za pripravo strategij se v nezadovoljivi meri vključuje glavne zainteresirane skupine (ponudniki energije in storitev, mala in srednje velika podjetja), končne uporabnike in prebivalce. Akcijski načrti za trajnostno energijo (SEAP) in mobilnost v mestih (SUMP) sicer predvidevajo odpravo omenjenih težav, a se pri izvajanju in vključevanju postopkov ne uporabljajo. Posledica je nezadostna promocija in premajhno izvajanje modelov trajnostne mobilnosti ter omejena uporaba storitev s strani prebivalcev. 

Na obmejnih območjih je problematika še izrazitejša, saj se pojavlja pomanjkanje sodelovanja, sinergijskega načrtovanja prevozov, storitev trajnostne mobilnosti in segmentacije sistemov javnega prevoza. Vse to se izrazito odraža kot problematika mestne, izvenmestne in čezmejne mobilnosti: v visoki porabi zasebnih vozil na klasični pogon, nizki uporabi javnih ali skupnih prevoznih sredstev. Cilj projekta je vključiti energetsko učinkovitost in zmanjšanje emisij CO2 v strategije mestnih in izvenmestnih mobilnosti čezmejnih lokalnih skupnosti s testiranjem inovativnih storitev, povezanih z električno mobilnostjo ter povečati kompetence javnih organov za celovito načrtovanje trajnostne mobilnosti. Namen je spodbuditi inovativne storitve za mobilnost z nizkimi emisijami CO2, z vključevanjem študentov in univerzitetnih delavcev v pilotne ukrepe, ki zagotavljajo skupne mobilne storitve (npr. e-bike, e-car sharing) z napajalnimi točkami iz obnovljivih virov ter računalniški sistem za upravljanje in nadzor napajalnih točk mobilnih storitev.

Glavni rezultat projekta je razvoj smernic in akcijskega načrta, ki je namenjen lokalnim javnim upravam za integracijo elementov energetske učinkovitosti v mestno, izvenmestno in čezmejno mobilnost . S projektom MUSE bodo javne uprave povečale svojo zmogljivost na področju načrtovanja mobilnosti z manjšim vplivom na okolje, študentje in zaposleni na univerzah pa bodo imeli med izvajanjem pilotnih akcij na razpolago več storitev trajnostne mobilnosti. Med izvajanjem pilotnih ukrepov bo projekt predvsem izvajal in preizkušal potencialne rešitve energetske učinkovitosti v mobilnosti, z uporabo električnih vozil po logiki mikro-omrežja, proizvodnje energije iz obnovljivih virov, inteligentnega nadzora in pa upravljanja sistemov storitev mobilnosti s podporo IKT. Univerze in raziskovalni centri bodo izvedli raziskave in študije na področju trajnostne mobilnosti ter energetske učinkovitosti z namenom zmanjševanja emisij CO2 in energije v prometnem sektorju. Javne uprave bodo pridobivale inovativne pobude, ki jih predvidevata SAEP in SUMP na projektnih območjih in s tem kompetence in znanja. Čezmejne skupnosti, razvite v sklopu projekta, ki omogočajo dialog ter izmenjavo izkušenj in mnenj med javnimi upravami, raziskovalnimi centri/univerzami in izvajalci prevozov, bodo zagotavljale trajnost doseženih rezultatov in ozaveščanje javnosti o okoljsko trajnostnem ravnanju. 

Projekt MUSE združuje 6 partnerjev (3 iz Italije in 3 iz Slovenije) ter 5 pridruženih partnerjev (3 iz Italije in 2 iz Slovenije). Vodilni partner projekta je Univerza v Trstu, projektni partnerji pa so: Univerza v Ljubljani, Dežela FJK, UTI Noncello (občine Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo, Piano in Zoppola), RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica in Regijska razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Projekt je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (85%) in lastnih sredstev (15%).