print

RRP 2014-2020
Sprejem in potrditev Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo pozitivno mnenje k Regionalnemu razvojnemu programu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020 (RRP) v marcu 2015. Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega  regionalnega razvoja mora RRP sprejeti Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, njegovo odločitev pa nato potrdi še Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

RRP je bil tako sprejet in potrjen na sejah Razvojnega sveta regije in Sveta regije, ki sta potekali 17. marca 2015 v Novi Gorici.


Osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020
Delovni osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije (v nadaljevanju RRP) je bil konec marca 2014 poslan na MGRT. V začetku meseca maja smo s strani skrbnika regije gospoda Janeza Topolška prejeli priporočila za dopolnitev osnutka RRP, kasneje so svoje pripombe in priporočila poslala še resorna ministrstva. V regiji smo delovni osnutek RRP smiselno dopolnili skladno z vsemi prejetimi priporočili. Istočasno smo z različnimi nosilci sodelovali pri dopolnjevanju, usklajevanju in pripravi dodatnih regijskih projektov. Delovni osnutek RRP smo smiselno uskladili tudi z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2014–2016 za našo regijo.

Pri pripravi RRP-ja smo smiselno upoštevali tudi zadnjo delovno različico Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, s tem, da RRP zajema regijske potrebe po posameznih področjih, ki pa ne bodo v celoti financirane iz kohezijske politike. V začetku julija smo organizirali delavnico odborov Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije, na kateri je potekala razprava in potrditev regijske SWOT analize ter prioritet, ukrepov in aktivnosti. Delavnice so oblikovale tudi izhodišča za dopolnitev ključnih projektov v RRP. Tako dopolnjeno gradivo je bilo v začetku septembra ponovno poslano v pregled in dopolnitev članom odborov RSR; v tem sklopu so bile k dopolnitvi osnutka RRP posebej pozvane tudi občine.

V ponedeljek, 26. januarja 2015, smo osnutek RRP poslali na MGRT v formalno usklajevanje. Ministrstvo mora izdati mnenje o skladnosti RRP v roku 45 koledarskih dni. Dne 3.3.2015 smo prejeli od MGRT mnenje o skladnosti RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020. Po prejemu mnenja s strani MGRT smo RRP poslali v potrditev Razvojnemu svetu regije.


Priprava Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020
Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je v pripravi.
 V povezavi s pripravo RRP-ja so ključni naslednji dogodki:
V maju 2013 je potekala prva delavnica odborov Razvojnega sveta regije v zvezi s pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2014–2020. Na delavnici so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsebina delavnice pa se je nanašala na proces priprave ter vsebine strateških in programskih dokumentov za črpanje evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020. 
V aprilu 2014 je bil osnutek RRP-ja poslan v usklajevanje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter druge pristojne resorje.
V juliju 2014 je v Novi Gorici potekala druga delavnica odborov Razvojnega sveta regije v zvezi s pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014–2020. Po skupni predstavitvi tekočih aktivnosti ter nadaljnjega dela pri pripravi RRP-ja so bili prisotni razvrščeni v pet skupin (Odbor za človeške vire, Odbor za gospodarstvo, Odbor za turizem, Odbor za podeželje in Odbor za okolje in prostor). Delo po odborih pod vodstvom koordinatorjev za posamezno področje se je nanašalo predvsem na pregled in potrditev razvojnih prioritet, ukrepov in aktivnosti opredeljenih v RRP-ju. Koordinatorji pa so prisotnim po posameznih odborih predstavili tudi ključne projekte opredeljene znotraj posameznih aktivnosti.

V petek, 3. 10. 2014, smo RRP poslali na MGRT v formalno usklajevanje. Ministrstvo mora izdati mnenje o skladnosti RRP v roku 45 koledarskih dni. Po prejemu mnenja s strani MGRT bomo RRP poslali v potrditev Razvojnemu svetu regije.