print

NAVODILA ZA OZNAČEVANJE PROJEKTOV

O las

NAVODILA ZA OZNAČEVANJE PROJEKTOV IN PROJEKTNIH REZULTATOV


Za označevanje projektov in projektnih rezultatov je potrebno upoštevati pravila, ki so opredeljena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja v RS za obdobje 2007-2013.

Logotipi z navedbo sofinanciranja, ki jih uporabite za označevanje, so na tej povezavi:
Zaželeno je, da pri označevanju uporabite poleg vašega logotipa tudi logotip LAS JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE.


OBRAZLOŽITVENA TABLA
Kjer aktivnost v okviru PRP 2007-2013 privede do naložbe (npr. nakup opreme), upravičenec postavi v prostor, kjer stoji oprema obrazložitveno tablo. Za aktivnosti in ukrepe, financirane iz 4. osi, se uporabi obrazložitvena tabla z logotipom LEADER.


NALEPKE
V primeru premičnih naložb upravičenec lahko uporabi nalepko, ki mora biti nameščena na vidnem in dostopnem mestu ter ne sme biti izpostavljena fizični obrabi. Če se nalepka pred iztekom 5 let uniči, jo mora upravičenec nadomestiti z novo. V primeru premičnih naložb, ki so financirane iz 4. osi, se uporabi nalepka z logotipom LEADER, ki jo je mogoče dobiti na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Sektor za podeželje, tel. 01/ 478-9000 ali v naši pisarni LAS.


INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO GRADIVO
Publikacije (kot so knjižice, brošure, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in aktivnostih, ki jih delno financira EKSRP, vsebujejo na naslovni strani jasno navedbo o udeležbi Skupnosti in emblem Skupnosti, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni emblem. Publikacije vključujejo sklicevanja na organe, odgovorne za vsebino informacij, in na organ upravljanja, določenega za izvajanje zadevnega paketa pomoči.

Obvezno je potrebno uporabiti naslednje besedilo:

Za vsebino informacij je odgovoren ___________ (tisti, ki izda publikacijo). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Projekt sofinancira EU.


INFORMACIJE, POSREDOVANE PREKO AVDIOVIZUALNEGA MATERIALA ALI ELEKTRONSKIH SREDSTEV
Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne upravičence) ali kot avdiovizualni material, se smiselno uporabljajo zahteve po označevanju informacijskega in komunikacijskega gradiva.

Za označitev spletne strani, ki zadevajo EKSRP:

• omenjajo prispevek EKSRP vsaj na domači strani;
• vključujejo hiper povezavo na eno izmed spletnih strani Komisije, ki zadeva EKSRP:


V radijskem prispevku (vabila, oglasi ipd.) se smiselno uporabi navedba:
Aktivnost/projekt sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.


INFORMATIVNE, POJASNJEVALNE IN USMERJEVALNE TABLE
Za označitev informativnih, pojasnjevalnih in usmerjevalnih tabel, ki ne označujejo naložbe, se smiselno uporabljajo zahteve za označevanje informacijskega in komunikacijskega gradiva.


Več o označevanju je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na sledeči povezavi.