print

LAS V OBJEMU SONCA 2014 - 2020

LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST 2014-2020 (CLLD) 


Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)


Z odločitvijo naše države iz junija 2014 je v Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 - 2020 (PS) umeščen tudi »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (CLLD). CLLD je orodje za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajen poseg z različnimi viri financiranja ter prožnost pri doseganju razvojnih ciljev.

Za izvajanje skupnega pristopa CLLD so se odločili trije skladi, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Območje LAS V OBJEMU SONCA bo upravičeno do črpanja sredstev iz prvih dveh skladov - EKSRP in ESRR.

Podpora iz naslova EKSRP bo osredotočena v šesto težišče ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se glasi:
 • »Zelena  delovna  mesta  in  skladen  vzdržen  razvoj  podeželja,  ki  temelji  na  razvoju  endogenih potencialov podeželja«.

Podpora iz naslova ESRR bo osredotočena na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi OP EKP 2014–2020, ki se glasi:
 • »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Cilj  mehanizma CLLD je spodbujanje socialne vključenosti, boja proti revščini, diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razlik in gospodarski razvoj podeželskih območij. Poleg tega pa pomembno prispevati k ohranjanju in varstvu okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine in njenih elementov.

CLLD spodbuja participativno odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja preko posebnih lokalnih partnerstev - lokalnih akcijskih skupin (LAS). Te so prepoznane kot tiste, ki lahko pomembno prispevajo k aktivaciji endogenih razvojnih potencialov, še zlasti pa socialnega kapitala na podeželju in s tem spodbujajo lokalni razvoj podeželskih območij, ki se soočajo s podobnimi bodisi demografskimi ali geografskimi problemi.

V programskem obdobju 2014–2020 se namreč CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS. LAS V OBJEMU SONCA je zato objavil odprt javni poziv za vstop v članstvo (več informacij najdete TUKAJ). LAS V OBJEMU SONCA se bo organiziral kot pogodbeno partnerstvo na podeželskem območju Mestne občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica) ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Strategija lokalnega razvoja (SLR)


Osnovo za pripravo SLR predstavlja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD), ki pa še ni bila sprejeta. LAS bo pripravila SLR najmanj v višini predvidenih finančnih sredstev, določenih na podlagi informativnega izračuna Uredbe CLLD.

Cilji, ki si jih bomo zastavili v naši Strategiji lokalnega razvoja (SLR), bodo morali izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti našega območja ter naslavljati dejanske izzive območja. Načrtovane aktivnosti morajo prispevati k doseganju lokalnih ciljev in potreb, kar prispeva tudi k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

LAS bo moral ob pripravi SLR upoštevati in vključiti vse ključne elemente, kot jih določajo EU in nacionalni predpisi. Pri pripravi SLR mora izhajati iz naslednjih štirih tematskih področij ukrepanja:
 1. ustvarjanje delovnih mest,
 2. razvoj osnovnih storitev,
 3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter
 4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Strategija bo morala prispevati tudi k doseganju horizontalnih ciljev povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. K tem ciljem bodo morali prispevati tudi projekti (operacije).

Pripravljalne aktivnosti v prihajajočem obdobju


Pripravljalne aktivnosti za oblikovanje LAS in izvajanje CLLD v obdobju 2014-2020 so:
 1. Vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva LAS - na podlagi javno objavljenega poziva vsaj enega od pobudnikov za oblikovanje LAS.  
 2. Priprava in podpis pogodbe o partnerstvu  javnih  in  zasebnih  subjektov  na  izbranem območju, kar pomeni, da je LAS ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS.
 3. Vzpostavitev lastne spletne strani, na kateri morajo biti objavljeni javni pozivi za izbor operacij, ki bodo predmet sofinanciranja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, rezultati izbora operacij in ostale ažurne informacije namenjene večji informiranosti upravičencev.
 4. Priprava in izdelava strategije lokalnega razvoja (SLR).
 5. Vključitev lokalnega prebivalstva v pripravo strategije SLR. Lokalne akterje bomo pozvali k sodelovanju pri pripravi SWOT analize, pri določitvi glavnih ciljev in tematskih področij ukrepanja, pri določitvi vrst ukrepov ter finančni razporeditvi sredstev med tematska področja ukrepanja. 

Zbiranje predlogov operacij oziroma projektnih predlogov

V prilogi si lahko preberete javno povabilo in snamete obrazec za zbiranje operacij oz. projektnih predlogov za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA v programskem obdobju 2014-2020. Vaše predloge nam lahko posredujete po elektronski pošti na #EM#74686c622a6263756a6c694b7e7f6f2263613c607d#EM# in #EM#4660606a6e64686626646f6f7a687d6c757a526166743b6468376972#EM#. Rok za posredovanje predlogov je 16.10.2015.

 

JAVNO POVABILO K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV
Obrazec projektni predlog za SLR LAS V OBJEMU SO