print

LAS 2007-2013

O las

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS)
JUGOZAHODNEGA DELA SEVERNE PRIMORSKE


Lokalna akcijska skupina jugozahodnega dela Severne Primorske (LAS) je bila ustanovljena na podlagi Pogodbe o ustanovitvi partnerstva za lokalno akcijsko skupino jugozahodnega dela Severne Primorske. Zavezujoča pogodba med partnerji je bila podpisana dne 25. 8. 2008. 

LAS je pod vodstvom upravljavca, na podlagi dobrega poznavanja domačega prostora (lokalnih virov, problemov in priložnosti), pripravila in sprejela svojo razvojno strategijo t. i. Lokalno razvojno strategijo jugozahodnega dela Severne Primorske (LRS) za obdobje od leta 2007 do leta 2013. 

Naloga LAS je, da preko projektov uresničuje LRS po pristopu LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Development Rural – Povezave med ukrepi za razvoj podeželja) in s tem vpliva na celostni in trajnostni razvoj podeželja. Pri tem tudi sprejema odločitve o upravljanju s finančnimi sredstvi iz ukrepov LEADER – 4. os Programa razvoja podeželja 2007–2013. To so sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

LAS sestavljajo člani iz celotnega območja po načelu tripartitnosti, in sicer predstavniki iz javnih institucij (javnega sektorja), predstavniki iz gospodarstva (ekonomskega sektorja) in predstavniki iz civilne družbe (zasebnega sektorja). S sodelovanjem članov se združuje razpoložljive človeške in finančne vire vseh treh sektorjev za učinkovitejše delo LAS in za izvajanje projektov. Vsak od teh sektorjev ima svoje značilnosti in tako lahko prispeva k razvoju podeželja na drugačen način. V januarju 2014 ima LAS 53 članov.

Upravljavec LAS, formalni lastnik in skrbnik transakcijskega računa, je obstoječa pravna oseba, to je Regijska razvojna agencija RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, ki deluje na območju, vključenim v LAS, in je neprofitnega značaja. 


Območje LAS jugozahodnega dela Severne Primorske


Območje LAS obsega Mestno občino Nova Gorica (nižinski del, brez mesta Nova Gorica) ter občine Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. Celotno območje LAS, ki je upravičeno do nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov 4. osi LEADER, obsega 286,3 km2. Območje LAS je zaokrožena socialno geografska celota, ki temelji na skupnih gospodarskih, kulturnih, naravnih in zgodovinskih značilnostih. Na tem območju imamo tudi naselje z več kot 10.000 prebivalci. To je mesto Nova Gorica s površino 3,5 km2. Če bi to naselje dodali k območju LAS, bi bila skupna površina območja 289,8 km2.


Število prebivalcev LAS


Na območju LAS živi 35.988 prebivalcev, od tega je 51 % žensk in 49 % moških (glede na popis iz leta 2002). Največ prebivalcev biva v Mestni občini Nova Gorica, najmanj pa v Občini Renče-Vogrsko, ki je nastala z odcepitvijo od občine Nova Gorica. Na tem območju imamo tudi že prej omenjeno naselje Nova Gorica s 13.491 prebivalci. Če te prebivalce prištejemo k območju LAS, lahko rečemo, da na celotnem območju živi skupaj 49.479 prebivalcev.

Gostota prebivalstva na območju LAS je 125,7 prebivalca na km2, kar je nad slovenskim povprečjem. Med občinami ima daleč največjo gostoto prebivalstva Občina Šempeter-Vrtojba (420 prebivalcev na km2), najmanjšo pa Občina Miren-Kostanjevica (75,5 prebivalca na km2).


Opredelitev LAS glede na statistične regije


LAS jugozahodnega dela Severne Primorske se v celoti nahaja na območju Severne Primorske (Goriške statistične regije).


Sestava organov LAS


LAS ima štiri (4) organe, in sicer: skupščino LAS, upravni odbor LAS, nadzorni odbor LAS ter upravljavca LAS.

Skupščino LAS sestavljajo vsi člani LAS.

Upravni odbor LAS je organ odločanja in izvršilni organ LAS ter šteje sedem (7) članov. Sestavljen je tripartitno, kar pomeni, da so v njem zastopani člani LAS iz vseh treh sektorjev. 

Članska sestava upravnega odbora LAS je naslednja:
- trije (3) predstavniki javnega sektorja, ki so predstavniki vseh petih občin in jih predlagajo posamezne občine skladno s svojimi akti;
- dva (2) predstavnika ekonomskega sektorja, ki ju predlagajo člani LAS iz ekonomskega sektorja;
- dva (2) predstavnika zasebnega sektorja, ki ju predlagajo člani LAS iz zasebnega sektorja.

Člane Upravnega odbora LAS voli in razrešuje skupščina LAS. Predsednik LAS je hkrati tudi predsednik upravnega odbora LAS. Predsednik LAS zastopa in predstavlja LAS. Izvolijo ga člani LAS na seji skupščine LAS izmed izvoljenih članov upravnega odbora LAS. 

Nadzorni odbor LAS zastopajo trije (3) člani. Sestavljen je tripartitno, kar pomeni, da je v njem zastopan po en član iz vseh treh sektorjev. 

Upravljavec LAS je Regijska razvojna agencija RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica. Njegova naloga je, da skrbi za učinkovito in nemoteno delovanje LAS. Opravlja vse administrativno-strokovne naloge ter naloge finančnega organa in finančnega vodje LAS.


Članstvo v LAS


Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa in dostopno vsem pod enakimi pogoji. V LAS se lahko vključi vsak, ki bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS. Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. 


Pravice članov so:
• da sodelujejo pri pripravi Lokalne razvojne strategije (LRS);
• da volijo in so izvoljeni v organe LAS;
• da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS;
• da uresničujejo osebne in javne interese, povezane s cilji LAS.

Dolžnosti članov so:
• da spoštujejo Pogodbo o ustanovitvi partnerstva v LAS ter druge interne akte in sklepe organov LAS;
• da aktivno sodelujejo in s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog LAS;
• da dajejo informacije, ki so potrebne za doseganje ciljev LAS;
• da varujejo ugled LAS v javnosti.


Naloge LAS


Ključne naloge LAS so: 
• priprava in izvajanje lokalne razvojne strategije za celosten in usklajen razvoj podeželja na območju LAS;
• priprava in izvajanje preglednega in objektivnega načina nabora, ocenjevanja in izbora predlaganih projektov za izvajanje lokalne razvojne strategije;
• spremljanje, vrednotenje in poročanje o delovanju LAS in izvajanju strategije LRS;
• animiranje ter sprotno informiranje prebivalcev in drugih akterjev na podeželju; 
• izobraževanje, usposabljanje in svetovanje članom LAS ter ostalim prebivalcem;
• usklajevanje s strokovnimi in drugimi institucijami podpornega okolja;
• zagotavljanje podpore izvajanju projektov in projektnega upravljanja (menedžmenta);
• sodelovanje znotraj in med LAS-i;
• iskanje ter zagotavljanje finančnih virov za izvajanje aktivnosti in projektov.