print

JUST
Sodelovanje visokošolskih in malih in srednjih podjetij je ključno pri uresničevanju »trikotnika znanja«, ki krepi inovativnost, premosti neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem po veščinah in skrajša prehod med svetom izobraževanja in svetom dela. Sodelovanje univerze in industrije se pogosto analizira z vidika velikih univerz in velikih korporacij. Redko analiza ali model za sodelovanje univerze/industrije vključuje "mikro" raven - manjše univerze in manjša podjetja. JUST je namenjen premostitvi vrzeli med svetom izobraževanja in svetom dela, tako da združuje univerze (HEI) in MSP, da razvijejo skladne, ustrezne in posodobljene učne načrte z uporabo mikrokreditov. Za premagovanje pomanjkanja funkcionalnih mehanizmov za olajšanje interakcije VŠZ-MSP za skupno poučevanje (razvoj in izvajanje usposabljanja) in prakso bo JUST razvil inovativna operativna orodja za pomoč visokošolskim zavodom pri posredovanju sodelovanja z MSP; orodja bodo tudi omogočila MSP, da razumejo vrednost sodelovanja z visokošolskimi ustanovami za razvoj veščin in kompetenc bodoče delovne sile.


Več o projektu: JUST - Joint University and Small and medium sized enterprises Training (just-training.eu)