print

ITP ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE
Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva je v Sloveniji izredno pestra in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov s tega področja ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj. Naraščajoče zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah tako doma kot po svetu je Lokalne akcijske skupine (LAS-e) spodbudilo k povezovanju in oblikovanju operacije sodelovanja »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. Projekt bo pripomogel k krepitvi in razvoju prednosti ter priložnosti na področju zeliščarstva ter k oblikovanju inovativnega, zelenega, turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije.

Namen projekta je neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost in s tem doseči podjetniški preboj: skozi zeliščarsko tradicijo in znanje ponuditi na trg integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki bo ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino in jim nudil višjo kvaliteto življenja; vzpostaviti mrežo zeliščarjev (ponudnikov, ki se ukvarjajo z zelišči); ter vzpostaviti inovativno komunikacijsko orodje »e-herbarij«.

S projektom želimo rešiti specifične lokalne potrebe kot so nepovezanost ponudnikov, pomanjkanje strokovnega znanja, majhne količine posameznikov in pomanjkanje podjetniških idej ter prenesti dobre prakse med LAS-i, krepiti povezave, zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjevati izkušnje, znanje ter le te implementirati na območju vključenih LAS.


LAS V Objemu sonca sodeluje v projektu skupaj s petimi Lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS-i) na območju Slovenije (LAS Raznolikost podeželja (vodilna LAS), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline in LAS Od Pohorja do Bohorja).


Predstavitev Operacije sodelovanja LAS in opis aktivnosti je na voljo na domači sletni strani LAS V objemu sonca.  
logotip
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje