print

O projektu
Innovation cartellini FOST INNO

Projekt FOST INNO prispeva k razvoju turizma v ADRION regiji s ciljem krepitve zmogljivosti in spodbujanja inovacij. Skupni izzivi na programskem področju so podaljševanje turistične sezone, izboljšanje kakovosti v turizmu in ustvarjanje novih in kvalitetnejših delovnih mest v turizmu. Upoštevana bodo trajnostna načela, da se okrepi konkurenčni položaj ADRION regije.

Splošni cilj projekta je izboljšati konkurenčnost ADRION območja in ustvariti kvalitetnejša delovna mesta upoštevajoč krepitev inovacijske zmogljivosti v trajnostnem turizmu. Namen ukrepov je spremeniti trenutno prakso nezadostnih spodbud za inovacije v trajnostnem turizmu z razvojem strateških okvirov, vzpostavljanjem mrežne strukture in povečanim prenosom znanja med podjetji, uporabniki, akademsko ravnijo in institucionalnimi interesnimi skupinami.

Skupni strateški okvir za inovacije v trajnostnem turizmu bo izboljšal sodelovanje na področju turizma. Oblikovani bodo skupni pristopi za oblikovalce politik. Izvedeni bod ukrepi za zagotavljanje spodbud za inovacije. Predvidena je mrežna struktura, ki bo iniciator turističnih inovacij: inovacijski centri, ki predstavljajo večnamensko orodje in platformo za učenje in razširjanje. Inovacijska inkubacija bo glavni namen dejavnosti centrov, namenjena olajšanju dostopa do trga za inovativne ideje. Da bi zagotovili dragocen prispevek v izmenjavi možnosti sodelovanja in izmenjali najboljše prakse, mora mrežna struktura postati osnova znanja in informacij oziroma vozlišče za različne akterje, kot so mala in srednja podjetja, univerze in raziskovalni centri, institucije s področja turizma, regionalne in lokalne strukture. Transnacionalni pristop je potreben zaradi soočanja z izzivi, ki jih imajo sodelujoče države – partnerji v projektu. Glede na trenutno razdrobljeno situacijo na makroregionalni ravni, bo skupni razvoj inovacijskega Sistema olajšal spodbujanje inovativnih dejavnosti in prenos rezultatov projekta v politike in prakso.

Vodilni partner projekta je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
Projektni partnerji prihajajo iz 5 držav: 2 iz Slovenije, 2 iz Italije, 1 iz Bosne in Hercegovine, 1 iz Albanije in 1 iz Črne Gore. Pridružen partner je Univerzitet Mediteran (Črna Gora). 

Ciljne skupine projekta so mala in srednja podjetja, univerze in raziskovalni centri, institucije s področja turizma, regionalne in lokalne strukture.

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR 85%), 15% sredstev je lastnih.