print

iCON
logo icon

Namen projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podporne institucije iz programskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotavljajo odlično poznavanje razmer.
V projektu iCON lahko sodelujejo podjetja, ki želijo vzpostaviti kontakte z malimi in srednje velikimi podjetji v čezmejnem območju. Podjetja, ki bodo vključena v izbrane čezmejne mreže podpornega okolja, lahko od projekta pričakujejo naslednje koristi:
1. osebne stike s podjetji, srečanja, posredovanje informacij s strani vseh štirinajstih slovenskih in italijanskih projektnih partnerjev
2. vključitev enega ali več projektnih partnerjev kot podpora posamezni mreži
3. sodelovanje pri organizaciji bilateralnih srečanj Italija - Slovenija
4. udeležba na izbranih sejmih (v tujini)
5. pomočzunanjih svetovalcev pri vzpostavljanju podjetniških mrež in pri določenih izbranih sektorjih v korist vseh članov mreže
6. spodbujanje sodelovanja
7. tehnična podpora pri informatizaciji mrežnih storitev DBE (»Digital Business Ecosystem«)in dostop do baze podatkov, izdelane v okviru projekta
8. izobraževanja s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež v obmejnem prostoru
9. izobraževanje na daljavo za nekatera specifična področja, povezana z aktivnostmi podjetij na obmejnem območju
10. organizacijačezmejnih delovnih praks na celotnem programskem območju
11. podpora pri vključevanju mladih v delovno okolje.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani www.icon-project.eu

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.


glava deljena  mef    E01a