print

O projektu
Alpski prostor ima ranljivo biodiverziteto, kulturo in dediščino tradicionalnih znanj, ki jih ogroža depopulacija, staranje prebivalstva in globalizacija, še posebej na obrobnih območjih. Za alpske skupnosti je pomemben vir identitete tudi dediščina prehrane, ki ne obsega le jedi in živil, pač pa tudi rodovitne pokrajine, tradicionalno znanje o pridelovalnih tehnikah, šege in navade uživanja hrane ter prenos starih znanj in veščin. Tradicionalno dediščino prehrane označujejo skupne vrednote, specifične za celotno alpsko območje, in skupna dobrina, ki ustvarja raznolike izdelke z dodano vrednostjo, ki pa niso dovolj promovirani in razširjeni. 

Projekt AlpFoodway si zato prizadeva oblikovati vzdržen razvojni model za obrobna gorska območja; model, ki bo zasnovan na ohranjanju in vrednotenju kulinarične dediščine alpskega prostora ter na inovativnih orodjih trženja in upravljanja. Pričakovati je, da bo ta model spodbudil tudi oblikovanje transnacionalne alpske identitete, ki bo temeljila na skupnih kulturnih vrednotah, izraženih v dediščini prehrane.

Projektni rezultati vključujejo vizijo ohranjanja in razvoja alpske kulinarične dediščine (Vision paper), listino alpskih vrednot (Value Charta) ter vizualno mapiranje tradicionalne kulinarične dediščine oziroma dobrih praks in razvojnih poti za ohranjanje in komercialno širjenje obstoječih tehnoloških znanj. Partnerji bomo oblikovali najsodobnejši spletni seznam alpske kulinarične dediščine ter organizirali tečaje in izobraževanja za njeno ohranjanje in promocijo. Razvili bomo tudi kulturno platformo za izmenjavo informacij o kulinaričnih dogodkih in turističnih izletih. Namen projekta je tudi osveščanje o strateških dokumentih in smernicah za razvoj participativnih procesov varovanja dediščine ter popularizacija študij za promocijo prehranskih vrednostnih verig v Alpah in nesnovne alpske kulinarične dediščine. 

S svojimi aktivnostmi in pristopi bo projekt podpiral dediščinske skupnosti, lokalne razvojne strokovnjake in organizacije, kulturne institucije ter lokalne, regionalne in nacionalne oblasti. Novost projekta je povezava kulinarične dediščine s trženjem in potrošniško kulturo, pri čemer dediščinske skupnosti ne bodo pasivni sprejemniki ukrepov »od zgoraj navzdol«, temveč nasprotno – projekt bo z aktiviranjem »od spodaj navzgor« opolnomočil lokalne prebivalce, podjetja in druge akterje ter jih vključeval v procese odločanja, kako ravnati z dediščino. Hkrati bodo projektne dejavnosti prispevale k aktualnim mednarodnim razpravam o nesnovni kulturni dediščini, povezanimi z Unescovo konvencijo (2003).

Vsa alpska območja skušajo najti načine za učinkovito ohranjanje in vrednotenje dediščine, vendar so ta prizadevanja praviloma razdrobljena, geografsko omejena in nepovezana. Cilj projekta je razviti model skupnega upravljanja celotnega alpskega območja. Alpske skupnosti pa bodo z ovrednotenjem dediščine in njeno promocijo naredile prvi korak k vpisu alpske kulinarične dediščine kot tradicionalnega načina prehranjevanja na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.


Projekt je sofinanciran s sredstvi Programa evropskega teritorialnega sodelovanja v programskem obdobju 2014-2020 (iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR). 

V projektu je poleg vodilnega partnerja Polo Poschiavo (Švica) in Regione Lombardia (drugi vodilni partner, Italija) vključenih še 12 projektnih partnerjev – od tega 4 iz Italije, 3 iz Slovenije, 2 iz Francije, 1 iz Nemčije, 1 iz Avstrije in 1 iz Švice.