print

Zagotavljanje pogojev za razvoj
Ljubljana, 24. 6. 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017». Skupna višina sredstev namenjenih za javni razpis znaša 11,5 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 8,4 milijona evrov. Razpis, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo danes, se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.
 
Namen javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicijskih projektov dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovne infrastrukture na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni.
 
Podjetja z utemeljeno in izkazano potrebo po širjenju poslovnih kapacitet bodo lahko na podlagi investicij lokalne skupnosti v ekonomsko-poslovno infrastrukturo povečevala obseg poslovanja, ustvarjala novo dodano vrednost in delovna mesta, kar so bistveni cilji javnega razpisa. To bo prispevalo h krepitvi konkurenčnosti podjetniškega okolja tako na regionalni, kot na nacionalni ravni.
 
Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Nazaj na arhiv