print

ODPRT Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva (upravičenci MSP) - sprememba z dne 11.9.2017_POPRAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v okviru razpisa "Integralni turistični produkti 2018-21", z dne 11.9.2017, objavljena popravljena RAZPISNA DOKUMNETACIJA.
Poleg tega so na spletni strani objavljeni tudi Odgovori na vprašanja.

______________________________________________ 

Povzetek ključnih točk JR:

1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.
Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: preko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije bo povečan turistični obisk in omogočeno ustvarjanje večjega priliva iz naslova izvoza storitev, kar pa bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«. 

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oz. srednje veliko podjetje.

4. Višina sofinaciranja operacije
Operacija se sofinancira po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR de minimis pomoči v katerem koli obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (pri skupnem znesku pomoči de minimis se upošteva tudi predvideno sofinanciranje po tem razpisu).

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 8.087.984,89 EUR (Vzhodna + Zahodna Slovenija)
Višina sofinanciranja za Zahodno Slovenijo: do 70%. 

6. Upravičeni stroški
Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:
- razvoj integralnih turističnih produktov,
- oblikovanje (podoba vsebin),
- digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
- oglaševanje.


Stroški so upravičeni v kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem oddaje vloge na razpis in se zaključi v treh letih od podpisa pogodbe oz. ne kasneje od 15.10.2021. 

7. Rok za prejem ponudb
25.09.2017 do 12:00

Vse informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani MGRT, Objavljeni razpisi

Nazaj na arhiv