print

OBJAVA 2. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino (SLR) LAS V objemu sonca na urbanih območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Rok za oddajo vlog: do ponedeljka, 2.3.2020 (do 13.00 ure - v primeru osebne dostave).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR): 432.689,67 EUR za obdobje 2020 – junij 2023.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

V skladu z drugim odstavkom 28. člena in tretjim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT. To je datum (npr. poštni žig), ko LAS posreduje vlogo / operacijo ministrstvu v potrditev. Izjema so splošni stroški – storitve zunanjih izvajalcev, kjer je datum začetka upravičenosti od 1.1.2014.

Informacije o javnem pozivu:

 

Po elektronski pošti: #EM#6c60712e726a646d6d647f7863636d6e50636072396666396b70#EM#

Po telefonu: 05 330 66 81, vsak delovnik med 9.00 – 13.00 uro.

Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS V OBJEMU SONCA, v pisarni vodilnega partnerja RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge (26.2.2020).

Razpisna dokumentacija:

2. JAVNI POZIV za izbor operacij ESRR.pdf

VLOGA - prijavnica za prijavo operacije na 2. JP LAS_ESRR.docx

Priloga 1 VIRI FINANCIRANJA_2. JP LAS_ESRR.xlsx

Priloga 2 STROŠKOVNI NAČRT OPERACIJE_2. JP LAS_ESRR.xlsx

Navodila za izpolnjevanje PRILOGE 2.pdf

Konzorcijska pogodba o sodelovanju med prijaviteljem in partnerji LAS_ESRR.docx

Navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020-1-sprememba.pdf

Navodila OU o upravičenih stroških 2014-2020_verzija-1-08_cistopis.doc

Več na: https://www.las-vobjemusonca.si/javni_pozivi/aktualni_javni_pozivi/2019112509451756/OBJAVA_2._JAVNEGA_POZIVA_za_izbor_operacij_za_uresničevanje_ciljev_Strategije_lokalnega_razvoja_za_lokalno_akcijsko_skupino_LAS_V_OBJEMU_SONCA_iz_Evropskega_sklada_za_regionalni_razvoj__/

Nazaj na arhiv