print

Javno povabilo k predložitvi predlogov operacij (projektov) za umestitev v strategijo lokalnega razvoja LAS V OBJEMU SONCA za programsko obdobje 2014-2020

Izvajanje »lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« oz. izvajanje pristopa  CLLD  omogoča  prebivalcem na območju LAS, da sami oblikujejo strategijo lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) in izbirajo operacije, kar predstavlja osnovno načelo in hkrati največjo prednost tega pristopa. Pri pristopu CLLD postanejo ljudje aktivni partnerji in gonilo razvoja na lokalnem nivoju. 


Podlaga za delovanje LAS v novem programskem obdobju je SLR. Ta predstavlja ključni dokument, na podlagi katerega se izberejo operacije za izvedbo, ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so dodeljena posamezni LAS. Za LAS V OBJEMU SONCA se predvideva dodelitev sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Predlagatelji predlogov operacij za umestitev v SLR so lahko fizične in pravne osebe registrirane v skladu  z Zakonom  o gospodarskih družbah, kmetje, kmetije z dopolnilno  dejavnostjo, osebno dopolnilno  delo, javne institucije/organizacije, lokalne samouprave ter nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove).


Predlogi operacij morajo biti v skladu z naslednjimi ključnimi tematskimi področji ukrepanja:          
- USTVARJANJE DELOVNIH MEST, 
- RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV,
- VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE TER 
- VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN.


Prav tako pa morajo vsi predlogi operacij prispevati k horizontalnim ciljem PRP 2014-2020, ki so INOVACIJE, OKOLJE in PODNEBNE SPREMEMBE.


Ker ima lahko vsak predlagatelj svoje poglede na nadaljnji razvoj, kar lahko pomembno prispeva k celoviti pripravi SLR, je sedaj pravi čas, da s podajanjem predlogov operacij sodeluje pri opredelitvi potreb in potencialov območja na katerem deluje. Posredovanje predloga še ne pomeni dodelitve finančnih sredstev. Predlogi operacij se bodo uporabili za pripravo analize razvojnih potreb in usmeritev ter oblikovanje ciljev in ukrepov SLR. LAS bo namreč na podlagi javnih pozivov za sofinanciranje operacij izbral le tiste operacije, ki bodo usklajene s SLR.

Rok za predložitev predlogov operacij je do 16. 10. 2015.


Predlog operacije je potrebno vnesti v obrazec »Predlog operacije za umestitev v SLR LAS V OBJEMU SONCA 2014-2020«. Navodila za izpolnjevanje so del obrazca. Posamezen predlagatelj lahko poda en ali več predlogov operacij. Za vsak predlog je potrebno izpolnit svoj obrazec in ga posredovati na naslov #EM#6660606a6e64686626646f6f7a687d6c757a526166743b6468376972#EM# in #EM#74686c622a6263756a6c694b7e7f6f2263613c607d#EM#.


Za dodatne informacije lahko tudi pišete na #EM#6660606a6e64686626646f6f7a687d6c757a526166743b6468376972#EM# ali pokličete na številko 05 330 66 81.

Obrazec projektni predlog za SLR LAS V OBJEMU SO
Nazaj na arhiv