print

JR vodilne turistične destinacije
Namen razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.
Cilji razpisa so:
  • izboljšanje digitalne predstavitve vodilnih destinacij slovenskega turizma,
  • vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe vodilnih destinacij, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni,
  • osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,
  • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,
  • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 opredeljuje, da se Slovenija deli na štiri turistične makro destinacije:
  • Mediteranska Slovenija, 
  • Alpska Slovenija, 
  • Termalna Panonska Slovenija, 
  • Osrednja Slovenija & Ljubljana.

Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne destinacije po posameznih makro destinacijah opredeljuje Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021) izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocija turizma, imajo to opredeljeno v svojih ustanovitvenih aktih in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.
Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene. 


Roka za oddajo vlog sta: 9. 4. 2018 in 11. 6. 2018.

Več o razpisu in razpisnih pogojih najdete na spletni strani MGRT.
Nazaj na arhiv