print

JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih
NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji so:
a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
b) zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma,
c) povečanje dodane vrednosti MSP,
d) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,
e) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.


UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ter fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju: SKD 2008):
a) 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
b) 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
c) 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
d) 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča).

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis. Izvesti morajo investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov energije.

Upravičeno območje po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje. 
Do sredstev so upravičene naslednje občine v Goriški regiji: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Cerkno, Brda, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava.


UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Obnova objektov;
2. Stroški informiranja in komuniciranja;
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Stroški, navedeni pod zaporedno št. 2 in 3 so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi stroški pod zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 1 in 3 so upravičeni v delu objekta, ki je namenjen za turistično dejavnost. 


OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV IN OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV
Stroški in izdatki bodo upravičeni od datuma objave javnega razpisa. Obdobje upravičenosti se zaključi najkasneje 30. 9. 2019


VIŠINA SREDSTEV
Nepovratna sredstva so namenska sredstva ESRR, opredeljena v OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020: 
Leto 2018: 2.017.170,00 EUR
Leto 2019: 1.350.000,00 EUR
Skupaj ZS: 3.367.170,00 EUR

Za operacije iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija se lahko sofinancira 70% upravičenih stroškov, 30 odstotkov upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotovi upravičenec sam.


POGOJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI
Prijavitelj je MSP, ki ni v javni lasti, ali fizična oseba, ki ima status samostojnega podjetnika.
Prijavitelj ima na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki mora biti ustanovljena najmanj dvanajst (12) mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj je registriran za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom) ali 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča) ter to dejavnost dejansko izvaja najmanj (12) dvanajst mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.


Rok za oddajo ponudb: 10.08.2018
Celoten javni razpis in vsa dokumnatacija je na voljo na spletni strani MGRT

Nazaj na arhiv