print

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih - P4I 2022

Z javnim razpisom želimo spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR SPS planira podpreti okoli 200 projektov.

Prijavni roki: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14:00!

UPRAVIČENCI · mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022 · so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev · gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

UPRAVIČENI STROŠKI · nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme in naprav) · nakup neopredmetenih osnovnih sredstev · stroški transporta, montaže in zagona opreme.

OBDOBJE NASTANKA UPRAVIČENIH STROŠKOV · nastati v obdobju od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 30. 9. 2023.

VIŠINA FINANCIRANJA: · od 100.000 EUR do 200.000 EUR nepovratnih sredstev/podjetje · 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta začetnih investicij po shemi de minimis.
Nazaj na arhiv