print

Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« - PODALJŠAN ROK do 7.12.2017
Evropski teden mobilnosti (ETM) je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa in s tem k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja na splošno. Zadnji dan, 22. september, je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila. Sodelujoča mesta na ta dan zaprejo del središč za motorni promet. Občine svojim prebivalcem in obiskovalcem omogočijo doživetje mesta brez avtomobila, organizirajo različne izobraževalne, kulturne in zabavne dogodke ter v dogajanje vključijo čim več lokalnih interesnih skupin in širše javnosti, med drugihm podjetja, šole, različna društva in nevladne organizacije. Pestro dogajanje in prijetno vzdušje, ki nastane ob pripravljenih dogodkih, pokažeta prebivalcem in mestnim oblastem, da je mogoče to z novo in trajnostno ureditvijo prometa razširiti na vse leto in v dobro vseh. 

ETM predstavlja priložnost pokazati javnosti, kaj vse je bilo narejeno na področju trajnostne mobilnosti tekom leta ter še dodatno promovirati ukrepe trajnostne mobilnosti in ozaveščati javnost. 

Predmet JR je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM 2018
JR je namenjen za izvedbo naslednjih treh vrst aktivnosti:
A – »PARK (irni) dan«,
B – »Pešbus«
C – »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«.

Namen tega razpisa ni sofinanciranje projektov prometne preureditve, ki posega v infrastrukturo (gradnja pločnikov in kolesarskih povezav, posegi za umirjanje prometa, realokacija cestnega prometa, itd.), ampak promocijske in ozaveščevalne aktivnosti, kjer pa je zaželeno, da imajo trajne posledice še po zaključku ETM, kot so npr. smerokazi s časovnimi oznakami poti do pomembnih točk v mestu za promocijo hoje, motivacijski slogani ob/na prometnih/parkirnih površinah, posodobitev informacijskih tabel JPP, parkirno mesto spremenjeno v kotiček za ozaveščanje in ali v parkirišče koles, itd. Namen je izvedba promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti na že obstoječih površinah.

Na JR se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji. Na razpis se lahko prijavijo tudi občine, ki nimajo CPS. 
 
Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 236.643,00 EUR.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne  aktivnosti  ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 16.500,00 EUR

Rok za prejem ponudb: 07.12.2017 do 12:00

Vse informacije o razpisu najdete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. 
Nazaj na arhiv