print

EnerNETMob - Sredozemske medregionalne mreže za elektromobilnost za intermodalne in medmestne prometne sisteme z nizkimi emisijami ogljika

Cilj projekta EnerNETMob je pripraviti predlog dokumenta vzpostavitve skupne mreže e-mobilnosti, testiranje in izboljšanje uporabe e-mobilnosti, skladno z "Načrti trajnostne elektromobilnosti", ki bodo upoštevali skupne standarde ter politike nizke emisije ogljika.

Namen projekta je  vzpostavitev medregionalne mreže elektromobilnosti, v katero bodo vključena ključna mesta na območij Mediterana, v okviru  projekta se bo  spodbujalo izmenjavo mobilnosti in intermodalnosti med celino in morjem, ravno z uporabo električnih transportnih sistemov. Z vzpostavitvijo in izvedbo medmestnega in medregionalnega e-omrežja (kot pilotni model), povečujemo možnost uporabe električnih transportnih vozil.

Dokumentacija - načrti trajnosnte elektromobilnosti bodo vključevali modela SUMP in SEAP, za lažje doseganje dveh glavnih izzivov:

  • izvajati in razširiti "medregionalna elektromobilna omrežja" znotraj in zunaj področja MED, na osnovah standardnih smernic vzpostavljanja električnih prometnih infrastruktur in storitev; 
  • izvedba manjših pilotnih modelov "Uporaba e-vozila pri medmestnih daljših povezavah", vedno za namen možnosti doseganja čimdaljših potovalnih razdalj z uporabo e-vozila. 

 

Direktiva 2014/94 / EU zagotavlja predhodne smernice razvoja infrastruktur za zaračunavanje uporabnin na ozemlju EU, vendar poslanci držav članic, na evropski ravni še vedno niso izvedle integriranih omrežij EVSE z istimi komunikacijskimi protokoli in modeli načrtovanja. Projektnni partjerji bodo na podlagi obstoječih najboljših razpoložljivih tehnologij razvil rešitve vzpostavitve e-mobilnih povezav za premagovanje trenutnih omejitev, kot so: daljša potovanja in usklajenost prihodnjih naložb v električni promet na območju MED.

Projekt se poleg 2.3 splošnega cilja  navezuje tudi na prednostno naložbo 4e "Spodbujanje nizkoogljičnega strategije za vse vrste ozemelj, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne večmodalne mobilnosti v mestih in ustrezne prilagoditvene ukrepe za ublažitev. "

Cilji projekta so tudi:

  • Zmanjšati emisije toplogrednih plinov zaradi prometa v sredozemskih mestih;  
  • Izboljšati življenjsko okolje na območjih z visoko naseljenostjo; 
  • Izboljšati mobilnost in kakovost življenja prebivalstva ; 
  • Izboljšati transnacionalne multimodalne prevozne storitve za potnike in tovor; 
  • Spodbujati električni promet in logistiko kot možnost povečanja konkurenčnosti na območju MED; 
  • Povečati uporabo obnovljivih virov energije, povezanih z obračunskimi točkami. 

 

Nazaj na arhiv