print

Spremembe 1. Javnega poziva LAS V OBJEMU SONCA

Upravni odbor LAS V OBJEMU SONCA je na 3. korespondenčni seji dne 19. 1. 2017 potrdil povečanje razpoložljivih sredstev in podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na 1. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2016. Razpoložljiva sredstva znašajo 315.684,00 EUR in sicer po ukrepih:

Tematsko področje

 

Cilji

Ukrepi

Razpoložljiva sredstva v EUR

USTVARJANJE DELOVNIH MEST

 

C 1.2 Povezati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva

U 1.2 Inovativna razvojna partnerstva za trajnostni razvoj območja

45.684,00 

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

 

C 2.1 Spodbuditi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev

 

C 2.2 Zagotoviti pogoje za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov

U 2.1 Izboljšanje pogojev v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev

 

U 2.2 Oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter manjših naložb za razvoj zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov

 180.000,00   

 

 

50.000,00 

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

 

C 4.2. Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa

Ukrep 4.3 Spodbujanje mladih za aktivno preživljanje prostega časa

40.000,00 

Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev

 

 

315.684,00 

 

Rok za oddajo operacij so podaljša iz 25. 1. 2017 na  3. 2. 2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja). Zadnja vprašanja bodo možna do pet dni pred rokom za oddajo vloge in sicer do 29. 1. 2017. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo vrednost razpoložljivih sredstev ter rok oddaje vloge in čas za zadnja vprašanja nadomesti z novimi zgornjimi vrednostmi oz. datumi.

Razpisna dokumentacija je dostopna na http://www.las-vobjemusonca.si/javni_pozivi/aktualni_javni_pozivi/2016112410571070/Objava 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresni Devanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca za leto 2016

Nazaj na arhiv